Användarvillkor för Abicart e-handelsplattform

Tilläggsavtal: Personuppgiftsbiträdesavtal

§ 1 Allmänt § 1.1 Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller alltid, om inte annat skriftligen och uttryckligen har avtalats, mellan Abicart AB, organisationsnummer 559202-5406 (“Abicart”) och beställare av Abicarts tjänster (”Kunden”), med avseende på Abicart e-handelsplattform och därtill hörande tilläggstjänster (”Tjänsterna”). Abicart och Kunden benämns nedan gemensamt som ”Parterna” och var för sig som ”Part”. Villkoren och avtal som ingås mellan Parterna beträffande Tjänsterna benämns nedan gemensamt som ”Avtalet”

§ 1.2 Avtalet ingås genom att Kunden accepterar ingåendet av avtalet, eller börjar använda Tjänsterna, beroende på vilket som inträffar först.

§ 1.3 Abicart har rätt att när som helst, utan att i förväg inhämta Kundens godkännande, ändra eller göra tillägg till Villkoren. En uppdaterad version av Villkoren kommer att tillgängliggöras för Kunden och denna börjar gälla från och med den tidpunkt som framgår i den uppdaterade versionen av Villkoren. Om användning av Tjänsterna sker efter sådan tidpunkt, anses Kunden ha godkänt de nya Villkoren.

§ 1.4 Kunden skall vara en myndig fysisk person eller juridisk person.

§ 1.5 Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av Kunden till ytterligare part.

§ 2 Tjänsten

§ 2.1 Abicarts e-handelsplattform finns i olika versioner av paketerade tjänster. De tjänster och funktioner som är tillgängliga i respektive version av Abicart e-handelsplattform framgår av specifikationer på https://www.abicart.se. Abicart kan komma att lansera ytterligare versioner av Abicarts e-handelsplattform och även dessa versioner ska, om inte annat uttryckligen anges, i sådana fall omfattas av Villkoren.

§ 2.2 Abicart har rätt att när som helst, utan föregående avisering, ändra utformningen av Tjänsterna och dess funktioner, samt sättet på vilket Tjänsterna tillhandahålls. Abicart har vidare rätt att implementera uppdateringar, utveckla, förbättra och modifiera Tjänsterna i sådan utsträckning som Abicart bedömer nödvändigt eller lämpligt. Sådana förändringar kan medföra att vissa av Tjänsternas funktioner ändras, upphör eller tillkommer.

§ 2.3 Abicart tillhandahåller support för Kunder via e-post, chat och telefon. E-post, chat och telefonnummer finns tillgängligt på https://www.abicart.se.

§ 3 Abonnemang

§ 3.1 Avtalet löper tills dess att Kunden aktivt väljer att avsluta sitt abonnemang av Tjänsterna, med undantag för fall som regleras i paragraf 3.5 nedan.

§ 3.2 Samtliga abonnemangspaket betalas i förskott och förlängs automatiskt i enlighet med av Kunden vald bindningstid.

§ 3.3 Bindningstid eller föredragen betalningsmetod för abonnemang kan av Kunden ändras närsomhelst under pågående bindningstid och ändring träder i kraft efter utgången av pågående bindningstid.

§ 3.4 Uppsägning av abonnemang måste göras genom ett aktivt val innan pågående bindningstid löper ut. Abonnemang som inte sägs upp inom angiven uppsägningstid förlängs på samma villkor som tidigare.

§ 3.5 Abicart har rätt att säga upp Parternas avtal i förtid med omedelbar verkan för det fall den andra Parten uteblivit med betalning, brutit mot Avtalet, eller om den andra Parten försätts i konkurs, likvidation eller blir föremål för ackord eller liknande förfarande, eller om risk för något sådant förfarande föreligger.

§ 4 Avgifter

§ 4.1 Avgifter för Abicarts e-handelsplattform utgår i enlighet med vid var tid gällande priser. För information beträffande aktuella priser för Abicarts tjänster hänvisas till https://www.abicart.se. Vid Kundens betalning aktiveras av Kunden vald bindningstid omgående. Vid val av fakturabetalning aktiveras bindningstiden omgående och en faktura ställs ut vid tillfället för aktivering. Betalning sker baserat efter bindningstiderna, månad, kvartal, eller år beroende på valt betalningssätt.

§ 4.2 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående Avtal.

§ 4.3 Abicarts e-handelsplattform erbjuder en provperiod på 30 dagar där Kunden ges full tillgång till att bruka sin e-handelsplattform för handel. Efter angiven period måste Kunden teckna ett abonnemang för fortsatt användning av Abicarts Tjänster.

§ 4.4 Vid Kundens uppgradering av abonnemangspaket ska betalning ske omedelbart i och med att Kunden tecknar sig för en uppgradering, med avräkning för vad Kunden betalat för tidigare abonnemangspaket. Pågående bindningstid påverkas inte av uppgradering av abonnemangspaket.

§ 4.5 Vid Kundens nedgradering av abonnemangspaket så träder detta i kraft efter utgången av pågående bindningstid. Därefter justeras betalningsplanen i enighet med begärd prissättning.

§ 5 Överlåtelse av abonnemang

§ 5.1 Kunden får överlåta abonnemang för Abicarts e-handelsplattform, under förutsättning att den tillträdande Kunden åtar sig att följa Villkoren och betalningsskyldighet för överlåtet abonnemang från och med överlåtelsetidpunkten. Detta gäller dock inte av frånträdande Kunden ingångna avtal om betalningslösningar och andra integrationer med tredje parter. Den frånträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

§ 6 Abicarts ansvar

§ 6.1 Abicart utövar ingen kontroll över de transaktioner som för Kundens räkning hanteras av Abicarts e-handelsplattform. Abicart är inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser.

§ 6.2 Abicart kan inte garantera att Tjänsterna kommer att fungera felfritt och oavbrutet. Tjänsterna kan komma att störas av faktorer och omständigheter (t.ex. tekniska störningar, fel i Kundens digitala enhet eller nätverk, virus) som ligger utanför Abicart kontroll och för vilka Abicart inte ansvarar för. Abicart är inte heller ansvarigt för avbrott eller fel som orsakas p.g.a. tredjepartssystem.

§ 6.3 Beställningar och leveranser som görs via Abicarts e-handelsplattform faller alltid på Kundens ansvar. Detta oavsett yttre omständigheter, såsom, men inte begränsat till, avbrott eller tekniska ofullkomligheter.

§ 6.4 Abicart tar ingen kreditrisk eller ansvar för köp som förnekas av kortinnehavaren.

§ 6.5 Abicart förbehåller sig rätten, när detta är påkallat med hänsyn till underhålls-, tekniska- eller säkerhetsskäl, att vidta åtgärder som tillfälligt kan påverka tillgängligheten till Tjänsterna. I särskilda fall, när användningen av Tjänsterna riskerar att allvarligt skada Abicart, har Abicart rätt att omgående spärra Kundens åtkomst till Tjänsterna. För det fall åtkomsten till Tjänsterna spärras eller begränsas på något sätt, ska Kunden snarast aviseras om åtgärderna.

§ 6.6 Abicart hanterar all Kundens information så som konfidentiell. Dock kan Abicart på grund av domstolsföreläggande, eller motsvarande myndighetsbeslut, lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter. Vid brottsmisstanke mot Kunden kan Abicart komma att utlämna information på begäran av brottsutredande myndighet eller självmant anmäla brottsmisstanken till brottsutredande myndighet och till myndigheten tillhandahålla nödvändig information för utredning av brottsmisstanken.

§ 6.7 Kreditkortsinformation lagras inte i Abicarts e-handelsplattform utan överförs direkt till de till Tjänsterna anslutna betalningssystemen. I angivna betalningssystem lagras all känslig information i krypterad form.

§ 6.8 Abicart garanterar att samtliga av Kundens data som lagras i Abicarts e-handelsplattform säkerhetskopieras en gång per dygn.

§ 7 Kundens ansvar

§ 7.1 Kunden förbinder sig att följa svensk och internationell lagstiftning vid användningen av Tjänsterna.

§ 7.2 Kunden ansvarar personligen för att samtycke eller annan rättslig grund finns för Kunden och Abicarts behandling av Kundens kunders personuppgifter i samband med Tjänsterna.

§ 7.3 Kunden förbinder sig att hålla Abicart skadeslöst för skada, inklusive indirekt skada, som Abicart och dess företrädare drabbas av till följd av Kundens och Kundens kunders utnyttjande av Tjänsterna i strid med gällande lagar och regler, inklusive men inte begränsat till Europaparlamentets och rådets förordning EU 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG) och den svenska lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (gemensamt benämnda GDPR). Detsamma gäller vid tekniskt missbruk där Kunden i eller genom Tjänsterna sprider malware, virus, trojaner, spindlar o.d.

§ 7.4 Kunden ansvarar personligen för alla handlingar och all aktivitet som företas av denne inom ramen för Tjänsterna samt för material som denne gör tillgänglig på eller genom Tjänsterna. Kunden ansvarar för att känslig information såsom inloggningsinformation, lösenord och liknande hanteras utan risk för åtkomst av obehörig. För det fall Kunden skulle misstänka eller borde misstänka att en obehörig har fått tillgång till användarkontot, är Kunden skyldig att omgående vidta åtgärder för att begränsa åtkomst till Tjänsterna, samt att omgående meddela Abicart om det inträffade. Kunden godtar att Abicart inte ansvarar för obehörigas tillgång till och missbruk av Tjänsterna samt för eventuella konsekvenser därav, som beror på Kundens oaktsamhet.

§ 7.5 Kunden förbinder sig att inte publicera stötande material eller material vars publicerande utgör intrång i tredje parts rättigheter. Abicart förbehåller sig rätten att avgöra när material är att betrakta som stötande eller som intrångsgörande. Abicart äger rätten att neka att ingå avtal med Kunden eller att omedelbart stänga av Kundens abonnemang om Kunden publicerar material av nämnda slag. Kunden ska vidare hålla Abicart skadelöst i det fall dennes användning av Tjänsterna skulle föranleda ersättningsskyldighet för Abicart i förhållande till tredje part.

§ 8 Datainsamling

§ 8.1 Abicart använder cookies på webbplatsen: https://www.abicart.se i enlighet med den cookie policy som framgår på sidan. Abicart använder cookies för att förbättra besökares användarupplevelse, samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Denna information gör det möjligt för Abicart att utveckla och optimera webbplatsen. Genom att använda Abicart e-handelsplattform accepterar Kunden (och Kundens kunder) användandet av cookies på webbplatsen i enlighet med Abicarts cookie policy.

§ 9 Ångerrätt

§ 9.1 Enligt lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal föreligger en ångerfrist på 14 dagar för konsumenter. I och med beställningen av Tjänsterna, samtycker Kunden till att Abicart påbörjar utförandet av Tjänsterna som har beställts innan angiven ångerfrist på 14 dagar har gått ut. Detta medför att ångerrätt för kund som är konsument enligt angiven lag inte föreligger.

§ 10 Force majeure

§ 10.1 Abicart skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som Abicart skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Abicart inte heller kunnat undvika eller övervinna.

§ 11 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

§ 11.1 Abicart äger med ensamrätt samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsterna, inkluderat men inte begränsat till rättigheter rörande varumärke, firma, design, text, mjukvara o.d, med undantag för vissa rättigheter som ägs av Abicarts licensgivare. Inget i Villkoren ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till Kunden. All kopiering, ändring, överlåtelse, licensiering och/eller annan användning av Tjänsterna är otillåten.

§11.2 Kunden är införstådd med att otillåten användning av Abicarts immateriella rättigheter utgör avtalsbrott och kan i övrigt utgöra ett brottsligt förfarande. Abicart har rätt att vidta rättsliga åtgärder gentemot Kunden vid fall av sådan otillåten användning av Abicarts immateriella rättigheter.

§ 12 Tillämplig lag och Tvister

§ 12.1 Detta Avtal regleras av svensk rätt.

§ 12.2 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska Parterna i första försöka hand lösa genom överenskommelse. För det fall Parterna inte inom en skälig tid kan finna en sådan överenskommelse kan tvisten hänskjutas till Allmänna Reklamationsnämnden (nedan ”ARN”), under förutsättning att ARN är behörig att pröva tvisten. I annat fall, ska tvister avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.